Press "Enter" to skip to content

Статут

У складу са одредбама чл.11 и 12. Закона о Удружењима („Службени Лист  РС „ бр. 51/09) на оснивачкој Скупштини одржаној 30.07. 2018.године у Београду, усвојен је

СТАТУТ
ПОКРЕТА – ЖИВИМ ЗА СРБИЈУ

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Назив удружења је: „ПОКРЕТ – ЖИВИМ ЗА СРБИЈУ“
Скраћени назив је: ЖЗС
Седиште удружења је у Београду.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Удружење „ПОКРЕТ – ЖИВИМ ЗА СРБИЈУ“ (у даљем тексту: ПОКРЕТ) је добровољно, невладино и непрофитабилно удружење, основано на неодређено време, ради остваривања циљева у области друштвено – политичких процеса и заштити људских права.

 

ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ

Члан 2.

 1. Стварање хуманог друштва социјалне правде, достојанства, солидарности и једнакости;
 2. Сарадња са Европским државама;
 3. Пуна контрола надлежних државних институција на порекло, састав, као и клиничка испитивања увежених вакцина;
 4. Јачање економске и војне сарадње са Русијом и Кином;
 5. Формирање „ Државног Фонда“ за лечење деце од ретких болести;
 6. Укидање Закона о обавезној вакцинацији;
 7. Забрана уласка, боравка и издавања докумената Републике Србије илегалним мигрантима, из разлога здравствених и других безбедносних изазова;
 8. Заштиту права на бесплатну здравствену и социјалну заштиту угрожених категорија;
 9. Укидање Невладиних организација финансираних од страних фондова, дражава и влада;
 10. Очување територијалног интегритета Косова и Метохије у саставу Републике Србије;
 11. Обезбеђивање привредног и економског развоја у Републици Србији;
 12. Доношење новог Закона о борачко-инвалидској заштити и  увођење обавезног служења војног рока;
 13. Укидање „Параде поноса“ због кршење традиционалних и верских осећања грађана;
 14. Забрана увођења сексуалног образовања у предшколски и школски систем Републике Србије;
 15. Укидање свих потписаних уговора од стране Центара за социјални рад са невладиним организацијама и приватним агенцијама за усвајање деце;
 16. Спровођење ревизије свих приватизација, као и уговора о oтуђењу земљишта и јавних добара у Републици Србији;
 17. Поништење свих потписаних докумена која су у супротности са Уставом Републике Србије а у првој мери  докумената која су везана за Косово и Метохију и Бриселски споразум;
 18. Забрана склапања истоплоних бракова и усвање деце од истих;
 19. Укидање Закона о пресађивању људских органа и Закона о људским ћелијама и ткивима;
 20. Забрана производње и промета генетски модификованих производа;
 21. Очување и афирмација свих културних вредности, моралних начела и неговање породичних и традиционалних вредности српског народа.

Члан 3.

У остваривању својих циљева Покрет ће сарађивати са другим друштвеним субјектима, удружењима, синдикатима и политичким организацијама у земљи и иностранству.

Члан 4.

Рад и деловање Покрета су јавни и у целини доступни јавности.

Јавност рада и деловања органа и чланова Покрета остварују се кроз сарадњу са медијима, организовање јавних скупова, трибина, семинара и других, законом дозвољеним средствима.

 

СИМБОЛИ, ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ЗАСТУПАЊЕ

Члан 5.

Покрет има печат округлог облика у чијем се средишту налази Лого покрета а по ободу текст назива удружења на српском језику и ћириличном писму „Покрет Живим за Србију“.

За обележавање степена територијалне организације Покрета, Организационе јединице имају печат, као из става 1. са додатком назива покрајинске, регионалне, градске и општинске организације.

Лого Покрета изгледа тако да је црвеним словима исписано ЦРБИЈУ а плавим ЖИВИМ ЗА, у Средини великог С слова стоје два мања вука и изнад један већи који су плаве боје.

Штамбиљ Покрета правоугаоног је облика, величине 5×2,5 цм.  и у левом горњем углу утиснут је лого удружења.

Штамбиљ садржи текст:
ПОКРЕТ – ЖИВИМ ЗА СРБИЈУ
Бр_________________________
Београд

Застава Покрета црвене је боје у омеру 2:1 у чијој средини се налази амблем Покрета.

Лого – знак Покрета може се користити на меморандумима, публикацијама, штампаном материјалу, као и за јавно оглашавање Покрета.

Члан 6.

Покрет заступа и представља председник Управног одбора Покрета.

Ако је председник Покрета спречен да врши своју функцију, Покрет заступа и представља заменик председника Управног одбора Покрета.

Ако је заменик председника одсутан или спречен да врши своју функцију, Покрет представља и заступа председник Извршног одбора Покрета.

 

ЧЛАНСТВО

Члан 7.

Члан Покрета може бити сваки пунолетан и пословно способан држављанин Републике Србије, који прихвата циљеве Покрета и Статут и који добровољно потпише приступницу Покрета.

Члан Покрета може бити и лице које живи у иностранству и поседује држављанство Републике Србије, као и страни држављанин.

Својство члана Покрета стиче се даном потписивања приступнице Покрета.

Члан 8.

Учлањење у Покрет  врши се пријемом од стране општинске организације на чијој територији се налази пребивалиште кандидата за чланство у Покрету.

Општински одбор Покрета дужан је да у року од 30 дана од достављања приступнице кандидата достави оргиналну приступницу Извршном одбору Покрета а копију приступнице, задржи у архиви општинског одбора са чијег подручја је члан Покрета.

Члан 9.

Ивршни одбор има право да директно учлани у Покрет кандидата за чланство  уколико сматра да је је то од општег интереса за Покрет са обавезом да копију приступнице кандидата достави територијланој организацији са чијег подручја је члан Покрета.

Члан 10.

Извршни одбор може по прибављеном мишљењу председника Покрета одобрити колективни приступ члановима другог покрета, удружења, политичке организације или групе грађана да приступе Покрету под условом да предходно угасе статус у другим организацијама и да о томе прибаве одговарајуће доказе.

Одлука Извршног одбора Покрета којом се одобрава колективно приступање или спајање у Покрет је коначна и против ње се не могу подносити правни лекови.

 

ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА ПОКРЕТА

Члан 11.

Сваки члан Покрета има право:

 • Да бира и буде биран у све органе Покрета;
 • Да слободно изражава своје мишљење у оквиру Покрета;
 • Да буде информисан о раду и активностима Покрета;
 • Да буде кандидат на изборима за органе власти по свим нивоима;
 • Да активно доприноси остваривању програмских циљева Покрета;
 • Да добије заштиту Покрета ако буде угрожен због обављања активности Покрета.

Сваки члан Покрета има обавезу:

 • Да заступа и афирмише програмске циљеве Покрета у јавности;
 • Да поштује Статут и одлуке органа Покрета;
 • Да ради на очувању и унапређењу угледа Покрета;
 • Да измирује чланарину;
 • Да испуњава и остале обавезе у складу са Статутом и другим општима актима Покрета;
 • Да обавља друге послове и задатке који су му поверени од стране органа Покрета.

ЧЛАНАРИНА

Члан 12.

Члан Покрета је у обавези да редовно плаћа годишњу чланарину.

Висину годишње чланарине одређује Извршни одбор Покрета на предлог Председништва Покрета.

Општински одбори Покрета могу ослободити плаћања чланарине за сваку текућу годину члана Покрета који због тешке материјалне ситуације није у могућности да издваја износ чланарине.

Одлуку о ослобађању о плаћању чланарине Општински одбор доноси на захтев члана.

Општински одбори Покрета су у обавези да воде евиденцију o плаћању чланарине на својој територији и о томе поднесу извештај Извршном одбору најкасније до 30. децембра текуће године за текућу годину.

Члан Покрета може материјално помагати Покрет у облику прилога и других материјалних и нематеријалних видова помоћи утврђених законом.

 

ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА

Члан 13.

Чланство у Покрету престаје:

 • Иступањем по основу сопствене воље;
 • По основу смртности;
 • Искључењем из Покрета, када Извршни одбор констатује да члан организације делује супротно интересима Покрета где коначну одлуку о искључењу доноси Скупштина Покрета.

Органи Покрета су дужни да без одлагања, евидентирају престанак чланства у евиденцији чланова.

Члан 14.

Изјава о иступању из Покрета подноси се надлежном општинском одбору у писаном облику.

Против члана чије понашање и деловање противно одлукама органа Покрета или нечасним делима и радњама крши програмска начела и циљеве организације, спроводи се дисциплински поступак.

У дисциплинском поступку могу се изрећи следеће мере:

 • Опомена;
 • Суспензија чланских права;
 • Искључење и брисање из евиденције.

Опомена се изриче за лакше повреде Статута и неактивности, као и не испуњавање задатих обавеза од стране органа Покрета.

Суспензија се изриче за ускраћивање подршке Покрету, као и за неплаћања чланарине дуже од годину дана и за теже облике повреде Статута.

Искључење и брисање из евиденције, изриче се због злоупотребе положаја, не плаћања чланарине дуже од три године или учињеног тешког кривичног дела.

Члан 15.

Одлуку о опомени, односно одлуку о суспензији чланских права као и о брисању из евиденције доноси Извршни одбор на предлог Општинског одбора,  дисциплинске комисије или председника Покрета.

Одлука о дисциплинској мери мора бити у писаном облику образложена и са поуком о правном леку и члану достављена препорученом пошиљком или електронским путем.

Члан се у року од 8 дана може жалити Скупштини Покрета и која може дисциплинску меру на својој првој седници потврдити, преиначити или укунути .

Одлука Скупштине је коначна.

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ПОКРЕТА

Члан 16.

Органи Покрета који делују на целукупној територије Републике Србије:

 1. Скупштина;
 2. Председник;
 3. Заменик председника;
 4. Потпредседници Покрета;
 5. Управни одбор;
 6. Председништво;
 7. Извршни одбор;
 8. Председник Извршног одбора;
 9. Надзорни одбор;
 10. Дисциплинска комисија;
 11. Верификациона комисија;
 12. Стручни савет
 13. Клуб студената и омладине Покрета.

Органи Покрета који делују на делу територије Републике Србије:

 1. Покрајнски и Регионални одбори;
 2. Градски одбори;
 3. Општински одбори;
 4. Месни одбори.

Члан 17.

Органи Покрета пуноважно раде уколико је присутно више од половине чланова органа Покрета осим ако овим Статутом није другачије одређено.

Између две Скупштине, органи Покрета могу вршити именовања, промене, измене и допуне у свом саставу и које се дају на верификацију и усвајање на првој наредној седници Скупштине Покрета.

Органи Покрета пуноважно одлучују већином присутних чланова органа Покрета осим у случајевима предвиђеним овим Статутом.

Мандат изабраних чланова у органе Покрета траје четири године осим ако у овом Статуту није другачије одређено.

 

СКУПШТИНА ПОКРЕТА

Члан 18.

Скупштина је највиши орган Покрета.

Скупштину чине сви чланови.

Скупштину предстаљају делегати по функцији и изабрани делегати на општинским и градским одборима Покрета.

Делегати Скупштине по функцији су: Оснивачи Покрета, председник и заменик председника Покрета,  потпредседници Покрета, чланови Управног одбора, чланови Председништва, чланови Извршног одбора, чланови Надзорног одбора, чланови Дисциплинске комисије, чланови Верификационе комисије и  председник Клуба студената и омладине.

Изабрани делегати Скупштине су: представници општинских, градских, регионалних и покрајинских одбора Покрета где сваки члан  Скупштине представља чланство Покрета са територијалне организације.

Верификацију делегата Скупштине врши Верификациона комисија Покрета.

Члан 19.

Скупштина може бити изборна, редовна и ванредна.

Изборна Скупштина Покрета одржава се сваке четврте године и сазива је председник или заменик председника на основу одлуке Председништва.

Скупштином председава председник Покрета а у његовом одсуству заменик председника Покрета.

Редовна седница Скупштине одржава се једном годишње на основу одлуке Председништва и сазива је председник Управног одбора Покрета и истом председава а у његовом одсуству заменик председника Покрета.

Ванредна седница Скупштине сазива се на основу одлуке председника Покрета,  Управног одбора, Председништва, Надзорног одбора или једне трећине од укупног броја делегата Скупштине.

Ванредну седницу Скупштине заказује председник или заменик председника Покрета и то најкасније у року од 30 дана од дана подношења писаног захтева за њено сазивање.

Уколико се не закаже ванредна седница Скупштине у назначеном року седницу Скупштине сазива орган који је захтевао њено одржавање.

Мандат делегата Скупштине престаје: оставком, истеком рока на који је изабран, престанком чланства у Покрету и опозивом од стране органа који га је изабрао за свог представника.

 

НАДЛЕЖНОСТ СКУПШТИНЕ

Члан 20.

Скупштина Покрета:

 • Доноси Статут Покрета и усваја његове измене и допуне;
 • Доноси Програм Покрета и усваја његове измене и допуне;
 • Утврђује стратегију и дугорочну политику Покрета;
 • Доноси одлуку о престанку рада Покрета;
 • Доноси Правилник о унутрашњој организацији Покрета;
 • Доноси Статутарну одлуку за регионалне и покрајинске одборе Покрета;
 • Доноси Статутарну одлуку Покрета за Градске одборе;
 • Разматра и усваја извештај председника Управног одбора Покрета;
 • Разматра и усваја извештај Извршног одбора;
 • Разматра и усваја извештај Надзорног одбора и завршни рачун;
 • Разматра и усваја извештај Верификационе комисије;
 • Разматра и усваја извештај Дисциплинске комисије;
 • Усваја планове и програме рада;
 • Бира и разрешава председника и заменика председника Покрета;
 • Бира и разрешава потпредседнике Покрета;
 • Бира и разрешава чланове Председништва;
 • Бира и разрешава чланове Управног одбора
 • Бира и разрешава чланове Извршног одбора;
 • Бира и разрешава председника Извршног одбора;
 • Бира и разрешава чланове Надзорног одбора;
 • Бира и разрешава председника и чланове Дисциплинске комисије;
 • Бира и разрешава председника и чланове Верификационе комисије;
 • Бира и разрешава председника и заменика председника Клуба студената и омладине;
 • Доноси пословник о свом раду;
 • Сазива и контролише изборе на свим нивоима Покрета;
 • Бира и разрешава записничара;
 • Доноси коначну одлуку по питању жалби, дисциплинских поступака, искључења и других надлежности.

Мандат чланова Скупштине Покрета траје четири године са правом поновог избора.

 

ОДЛУЧИВАЊЕ У СКУПШТИНИ ПОКРЕТА

Члан 21.

Скупштина Покрета може пуноважно одлучивати ако је на седници присутна већина од укупног броја чланова.

Скупштина Покрета одлуке доноси већином гласова.

Члан 22.

Седницом Скупштине Покрета председава председник Управног одбора Покрета.

Заменик председника Покрета председава седницом Скупштине када је председник Покрета одсутан или спречен да врши своју функцију.

Ако су председник и заменик председника Покрета спречени да врше своју функцију седницом Скупштине председава председник Извршног одбора Покрета.

Вођење седнице Скупштине Покрета и гласање на седницама Скупштине утврђују се Статутом и Пословником о раду Скупштине Покрета.

 

УПРАВНИ ОДБОР ПОКРЕТА

Члан 23.

Управни одбор највиши је орган одлучивања и спровођења политике Покрета између две седнице Скупштине Покрета.

Управни одбор покрета броји најмање три а највише седам чланова и то: председника и заменика председника Управног одбора и намање три а највише пет чланова Управног одбора.

Управни одбор Покрета из свог састава бира председника и заменика председника Управног одбора Покрета.

Мандат чланова Управног одбора Покрета траје четири године с правом поновног избора.

 

НАДЛЕЖНОСТ УПРАВНОГ ОДБОРА

Члан 24.

Управни одбор Покрета:

 • Води стратешку и оперативну политику Покрета;
 • Спроводи одлуке Скупштине;
 • Бира и разрешава председника и заменика председника и чланове Стручног савета;
 • Покреће поступак за изгласавање неповерење председнику и заменику председника Управног одбора и потпредседницима Покрета;
 • Даје сагласност на програме Стручних савета;
 • Доноси пословник о свом раду;
 • Доноси коначну одлуку о изборним процесима, коалицијама и техничким споразумима са другим организацијама, странкама, покретима, синдикатима и удружењима;
 • Доноси и потврђује коначну листу кандидата за изборе по свим нивоима (републички, покрајинским, градским, општинским и другим) у Републици Србији;
 • Доноси коначну одлуку о именовању и разрешењу кандидата за одговарајуће функције у институцијама система на свим нивоима у Републици Србији;
 • Припрема и доноси материјално финансијски план Покрета за текућу годину;
 • Стара се о обезбеђивању и одлучује о ангажовању финансијских и материјалних средстава Покрета;
 • Обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима Покрета.

 

САЗИВАЊЕ И РАД УПРАВНОГ ОДБОРА

Члан 25.

Седницу Управног одбора сазива и њоме руководи председник Управног одбора Покрета, а у његовој одсутности, заменик председника Управног одбора Покрета.

Управни одбор Покрета састаје се најмање једном месечно.

Председник Управног одбора дужан је да закаже ванредну седницу Управног одбора када то затражи најмање једна трећина чланова Управног одбора и то најкасније од осам дана од дана пријема писменог захтева.

Уколико се не закаже ванредна седница Управног одбора у датом року, седницу заказују чланови који су захтевали њено одржавање.

Седница Управног одбора може се одржати ако присуствује више од половине од укупног броја чланова Управног одбора Покрета.

Управни одбор Покрета доноси одлуке већином гласова присутних чланова.

Седнице Управног одбора су јавне.

Одлуком већине од укупног броја чланова Управног одбора, може се донети одлука о одржавању седнице без присуства јавности.

Седнице Управног одбора Покрета могу се одржати електронским или телефонским путем.

Вођење седнице Управног одбора Покрета и гласање на седницама, као и друге надлежности, уређују се пословником о раду Управног одбора Покрета.

 

ПРЕДСЕДНИШТВО ПОКРЕТА

Члан 26.

Председништво Покрета је орган  спровођења опште политике Покрета између две седнице Скупштине Покрета.

Председник Покрета по функцији је председавајући Председништва Покрета.

Заменик председника по функцији је заменик председавајућег Председништва Покрета.

Председништво Покрета састаје се према потреби.

Чланови Председништва Покрета бирају се на период од четири године са правом поновног избора.

Члану Председништва Покрета престаје чланство: оставком, престанком функције, истеком рока

на који је изабран и престанком чланства у Покрету.

 

САСТАВ ПРЕДСЕДНИШТВА ПОКРЕТА

Члан 27.

Председништво Покрета чине делегати по функцији и то: председник и заменик председника Покрета, потпредседници Покрета, чланови Управног одбора, председник Клуба студената и омладине,  председници Регионалних одбора, председници Покрајинских одбора, председници Градских одбора, председник Стручног савета и председник Извршног одбора Покрета.

 

НАДЛЕЖНОСТ ПРЕДСЕДНИШТВА

Члан 28.

Председништво Покрета:

 • Води текућу политику Покрета;
 • Спроводи одлуке Скупштине;
 • Предлаже Управном одбору одлуку о изборним процесима, коалицијама и техничким споразумима са другим организацијама, странкама, покретима, синдикатима и удружењима;
 • Доноси предлог листе и предлаже Управном одбору кандидате за изборе по свим нивоима у Републици Србији;
 • Предлаже Управном одбору кандидате за одговарајуће функције у институцијама система на свим нивоима Републике;
 • Утврђује предлог Програма и Статута и Статутарне одкуке Покрета као и њихове измене и допуне;
 • Доноси пословник о свом раду;
 • Утврђује политику из области јавног промовисања, медијске ангажованости и других видова афирмације Покрета;
 • Обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима Програма.

 

САЗИВАЊЕ И РАД ПРЕДСЕДНИШТВА

Члан 29.

Седницу Председништва Покрета сазива и њоме руководи председник Покрета.

Председништво се састаје по потреби.

Председник Покрета дужан је да закаже ванредну седницу Председништва када то затражи најмање једна трећина чланова Председништва и то најкасније од 30 дана од дана пријема писаног захтева.

Уколико се не закаже ванредна седница Председништва у датом року, седницу заказује орган који је захтевао њено одржавање.

Члан 30.

Седнице Председништва су јавне.

Одлуком већине од укупног броја чланова Председништва може се донети одлука о одржавању седнице без присуства јавности.

Члан 31.

Седница Председништва може се одржати ако присуствује више од половине од укупног броја чланова Председништва.

Председништво доноси одлуке већином присутних чланова

Вођење седнице Председништва и гласање на седници уређује се Пословником о раду председништва Покрета.

 

ПРЕДСЕДНИК ПОКРЕТА

Члан 32.

Председник Покрета представља, заступа и руководи Покретом као законски заступник.

Мандат председника Покрета траје четири године са правом поновног избора.

Председника Покрета бирају чланови Управног одбора, а верификује Скупштина на изборној Скупштини.

Кандидата за председника Покрета предлаже  Управни одбор Покрета.

Председник Покрета за свој рад одговара Управном одбору,Председништву и Скупштини Покрета.

 

ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА

Члан 33.

Председнику Покрета функција престаје истеком мандата.

Пре истека времена на које је биран функција председнику Покрета престаје: оставком, престанком чланства у Покрету и опозивом од стране Скупштине Покрета.

Скупштина може већином од укупног броја делегата опозвати председника Покрета ако не извршава одлуке Скупштине и ако не поштује Програм и Статут Покрета.

Члан 34.

Поступак за опозив председника Покрета покреће се на предлог Управног одбора Покрета или једне трећине од укупног броја делегата Скупштине Покрета.

Када овлашћени предлагач поднесе писани предлог за опозив председника, заменик председника односно председник Извршног одбора, дужан је да сазове ванредну седницу Скупштине најкасније у року од 30 дана, од дана пријема писаног захтева предлагача, која одлучује о опозиву.

На седници Скупштине на којој је донета одлука о опозиву председника, Скупштина Покрета ће овластити заменика председника, односно председника Извршног одбора за преседавајућег Покрета чији мандат траје до избора новог председника Покрета, најкасније у року од 90 дана од дана доношења одлуке о опозиву председника Покрета.

 

НАДЛЕЖНОСТ ПРЕДСЕДНИКА ПОКРЕТА

Члан 35.

Председник Покрета:

 • Представља и заступа Покрет у складу са Законом, Статутом и Програмом Покрета у земљи и иностранству;  
 • Извршава одлуке Скупштине и спроводи политику Покрета у оквиру Програма утврђује и износи ставове Покрета;
 • Сазива и председава седницама Скупштине;
 • Сазива и преседава седницама Управног одбора;
 • Сазива и председава седницама Председништва;
 • Делегира одређена задужења осталим функционерима Покрета;
 • Даје предлоге и мишљења о коалицијама са другим покретима, странкама, партијама, синдикатима и удружењима;
 • Доноси одлуку о формирању општинских, градских, регионалних и покрајинских одбора Покрета, на предлог Извршног одбора Покрета;
 • Именује и разрешава поверенике и председничке кандидате општинских, градских, регионалних и покрајинских организација у оснивању, на предлог Извршног одбора;
 • Доноси одлуку о распуштању општинских, градских, регионалних и покрајинских одбора на предлог Извршног одбора;
 • Одлучује о разрешењу председника општинских, градских, регионалних и покрајинских организација на предлог Извршног одбора;
 • Бира и разрешава чланове Централног изборног штаба;
 • Именује и разрешава саветнике председника Управног одбора;
 • Подноси дисциплински поступак и доноси одлуку о дисциплинским мерама;
 • Одређује лице које је одговорно за финансијско пословање и вођење књига;
 • Даје пуномоћје за заступање Покрета пред судовима или другим органима;
 • Обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима Покрета;
 • Извршава послове које му повери Скупштина, Управни одбор и Председништво Покрета;

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ПОКРЕТА

Члан 36.

Заменик председника Покрета замењује председника Покрета у случају његове спречености или одсутности и обавља послове које му повери председник Покрета.

У случају престанка функције председника, заменик председника Покрета дужан је да сазове ванредну седницу Скупштине и то најкасније у року од 30 дана од дана престанка функције председника Покрета.

Заменик председника Покрета за свој рад одговара Скупштини, Управном одбору, Председништву и председнику Покрета.

Заменика председника Покрета бирају чланови Скупштине на предлог председника Покрета.

Мандат заменика председника Покрета траје четири године са правом поновног избора.

 

ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА

Члан 37.

Заменику председника Покрета функција престаје истеком мандата.

Пре истека времена на које је биран функција заменика председника Покрета престаје: оставком, престанком чланства у Покрету и опозивом од стране Скупштине Покрета.

Скупштина може већином од укупног броја чланова, опозвати заменика председника Покрета ако не извршава одлуке Скупштине и ако не поштује Програм и Статут Покрета.

Поступак за опозив заменика председника Покрета покреће се на предлог председника Покрета, Управног одбора или једне трећине делегата Скупштине Покрета.

Када овлашћени предлагач поднесе писани предлог за опозив заменика председника Покрета, председник Покрета односно председник Извршног одбора дужан је да сазове ванредну седницу Скупштине Покрета која одлучује о опозиву.

На седници на којој је донета одлука о опозиву заменика председника Покрета, Скупштина ће изабрати новог В.Д. заменика председника чији мандат траје до нових општих избора.

 

ПОТПРЕДСЕДНИЦИ

Члан 38.

Покрет има пет потпредседника који се бирају на седници Скупштини на предлог председника Покрета.

Потпредседници помажу председнику Покрета у остваривању политике Покрета.

Потпредседници за свој рад одговарају Скупштини, Управном одбору и председнику Покрета.

Мандат потпредседника траје четири године са правом поновног избора.

 

ИЗВРШНИ ОДБОР

Члан 39.

Извршни одбор је  извршна структура Скупштине, Управног одбора и Председништва Покрета који редовно заседа и анализира свеукупну ситуацију и заузима кокретне ставове и преузима оперативне мере који су неопходне за континуирано функционисање Покрета.

 

САСТАВ ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Члан 40.

Извршни одбор Покрета броји седам чланова и то: председник Извршног одбора, заменик председника Извршног одбора, секретар и четири члана.

Мандат чланова Извршног одбора траје четири године са правом поновног избора.

 

НАДЛЕЖНОСТ ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Члан 41.

ИЗВРШНИ ОДБОР:

 • Одговара за спровођење одлука Скупштине, Управног одбора и Председништва Покрета;
 • Одлучује о питањима организације рада у Покрету;
 • Доноси одлуку о сталном или повременом ангажовању запослених лица у Покрету;
 • Предлаже Скупштини Покрета кандидате за чланове Извршног одбора;
 • На предлог председника Извршног одбора, именује и разрешава заменика и секретара Извршног одбора и чланове Извршног одбора;
 • Доноси Пословник о свом раду;
 • Организује, прати, анализира, усклађује и контролише рад покрајинских, регионалних, градских и општинских одбора;
 • Предлаже председнику Управног одбора оснивање и распуштање општинских, градских, регионалних и покрајинских одбора;
 • Предлаже именовање и разрешење повереника и председничких кандидата општинских, градских, регионалних и покрајинских одбора у оснивању;
 • Предлаже председнику Управног одбора разрешење председника општинских, градских, регионалних и покрајинских одбора;
 • Води централну евиденцију чланова Покрета;
 • Именује потпарола и медијски тим Покрета;
 • Обавља  друге послове у складу са Статутом и другим документима Покрета.

Извршни одбор састаје се најмање једном у два месеца.

 

САЗИВАЊЕ И РАД ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Члан 42.

Седницу Извршног одбора заказује и њоме председава председник Извршног одбора Покрета а у његовој одсутности или спречености, седницу заказује и председава заменик председника Извршног одбора.

Седница Извршног одбора може се одржати ако на њој присуствује више од половине од укупног броја чланова.

Седнице Извршног одбора могу се одржати електронским и телефонским путем.

Извршни одбор Покрета доноси одлуке већином од присутних чланова.

За свој рад Извршни одбор је одговоран Скупштини, Управном одбору, председнику и Председништву Покрета.

 

НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 43.

Скупштина Покрета бира и разрешава чланове Надзорног одбора који чине председник и два члана.

Надзорни одбор прати и контролише материјално финасијско пословање Покрета и његову усклађеност са важећим прописима.

Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године са правом поновног избора.

Надзорни одбор подноси извештај о свом раду Скупштини Покрета.

 

ВЕРИФИКАЦИОНА КОМИСИЈА

Члан 44.

Скупштина Покрета бира и разрешава Верификациону комисију од три члана коју чине председник комисије и два члана.

Верификациона Комисија врши евиденцију и верификацију делегата Скупштине Покрета.

Мандат чланова Верификационе комисије траје четири године са правом поновног избора.

За свој рад чланови Верификацоне комисије одговорни су Скупштини Покрета.

 

ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА

Члан 45.

Дисциплинска комисија има, председника комисије и два члана које бира и разрешава Скупштина Покрета.

Комисија поступа по притужбама, жалбама и дисциплинским пријавама и доноси дисциплинску меру коју прослеђује Извршном одбору на разматрање и усвајање.

Коначну дисциплинску меру доноси Скупштина Покрета.

Мандат чланова Дисциплинске комисије траје четири године са правом поновног избора.

За свој рад чланови Дисциплинске комисије одговорни су Скупштини Покрета.

 

КЛУБ СТУДЕНАТА И ОМЛАДИНЕ

Члан 46.

Председника и заменика председника Клуба младих бира и резрешава Скупштина Покрета са мандатом од четири године са правом поновног избора.

Клуб младих може се формирати у регионалним, градским и општинским организацијама.

Клуб омладине доноси свој Програм и Пословник о раду којим дефинишу принципе и правила деловања омаладинске организације Покрета.

За свој рад Клуб омладине одговоран је Скупштини, Управном одбору и Председништву Покрета.

 

СТРУЧНИ САВЕТ ПОКРЕТА

Члан 47.

Одлуку о формирању  Стручних савета Покрета доноси Скупштина Покрета на предлог председника Покрета.

Стручни савет броји деветнаест чланова и то: председника, заменика председника и седамнаест  чланова Савета.

Стручни савети Покрета формирају се из области живота и рада целокупног друштва и имају за циљ израду Пограмске платформе и њене реализације и афирмацију Покрета.

Стручни савет – области: 1. Економија, привреда и финансије; 2.  Одбрана и оружане снаге; 3. Безбедност и обавештајни послови; 4. Унутрашњи послови;  5. Дипломатија и спољни послови; 6. Здравство; 7. Правосуђе; 8. Пољопривреда; 9. Грађевинарство, саобраћај и инфраструктура; 10. Рударство и енергетика; 11. Дијаспора и верска питања; 12. Трговина, телекомуникације и туризам;  13. Социјална и борачка питања; 14. Просвета и култура; 15. Омладина и спорт; 16. Косово и Метохија; 17. Државна управа и локална самоуправа, 18. Екологија и заштита животне средине.

 

ЦЕНТРАЛНИ ИЗБОРНИ ШТАБ ПОКРЕТА

Члан 48.

Централни изборни штаб је тело Покрета које пре, за време и након избора (парламентарних, локалних, градских и других) у Републици Србији, координира изборним активностима Покрета.

Централни изборни штаб састоји се од председника Изборног штаба и десет чланова, које бира председник Покрета.

Централни изборни штаб Покрета доноси одлуке већином од укупног броја чланова и доноси пословник о свом раду.

Послови Централног изборног штаба Покрета: врши припреме за изборе, предлаже план и програм изборних активности, стара се о спровођењу изборне кампање, врши дитрибуцију пропагандног и изборног материјала, обавља друге послове које му повери председник Покрета.

 

МЕСНИ ОДБОР

Члан 49.

Месни одбор Покрета формира се ради остваривања програма и циљева Покрета на делу територије општине, насељеног места, села или подручја који се сматра заокруженом територијалном целином (месна заједница, кварт, стамбени блок и сл.).

Ако на територији месног одбора има најмање три члана Покрета може се формирати месни одбор Покрета.

Месни одбор чине: председник и заменик председника месног одбора, секретар месног одбора и сви чланови Покрета са тог месног одбора.

Док се не испуне услови за формирање месног одбора, послове месног одбора обавља повереник кога именује општински одбор на предлог председника општинског одбора.

Председник месног одбора руководи радом месног одбора а у његовој одсутности заменик председника месног одбора.

Месни одбор може пуноважно одлучивати ако је на седници присутно више од 10% од укупног броја чланова месног одбора.

Месни одбор одлуке доноси већином гласова од присутног броја чланова.

Председник и заменик председника месног одбора, као и секретар месног одбора бирају се већином гласова присутних чланова месног одбора.

Председник месног одбора уједно је и члан Општинског одбора Покрета.

Мандат председника и заменика председника, као и секретара траје четири године с правом поновог избора.

Члан 50.

НАДЛЕЖНОСТИ МЕСНОГ ОДБОРА:

 • Афирмише циљеве Покрета и спроводи одлуке виших органа Покрета;
 • Иформише Општински одбор и више органе о свим дешавањима на месном одбору, која су од значаја за Покрет;
 • Бира  и разрешава председника и заменика, као и секретара месног одбора;
 • Бира и разрешава делегата за Скупштину општинског одбора;
 • Доноси правилник о раду у складу са Статутом и Програмом Покрета.

Месни одбор се састаје најмање једном у четири месеца.

Члан 51.

Председник Општинског одбора на основу одлуке општинског одбора може разрешити председника Месног одбора ако не извршава одлуке виших органа Покрета и ако не поштује Статут и Програм Покрета.

До избора новог председника месног одбора функцију обавља заменик председника или секретар или вршилац  дужности кога именује председник општинског одбора.

Против одлуке о распуштању месног одбора, члан распуштеног месног одбора може да поднесе приговор Извршном одбору Покрета у року од 8 дана од доношења одлуке.

Извршни одбор Покрета на својој првој седници може уважити или одбацити приговор.

Одлука Извршног одбора је коначна.

 

ОПШТИНСКИ ОДБОР

Члан 52.

Општински одбор је орган Покрета који се формира на основу одлуке председника Покрета ради спровођења програма и циљева Покрета на територији општине.

Општински одбор може се формирати ако на територији општине има више од  десет (10) чланова Покрета.

Општински одбор чине: председник и заменик председника општинског одбора, два потпредседника и секретар општинског одбора, председник Клуба младих, председник Стручног савета и сви председници формираних месних одбора.

Док се не испуне услови за формирање општинског одбора послове општинског одбора обавља координатор или повереник кога именује председник Покрета.

Члан 53.

Изборну Скупштину општинског одбора заказује општински одбор или повереник по одобрењу председника Извршног одбора Покрета.

Изборној Скупштини општинског одбора присуствује председник Покрета а у његовој одсутности заменик председника, потпредседници Покрета или председник Извршног одбора Покрета.

Скупштину општинског одбора чине делегати по функцији и изабрани представници изабрани на месним одборима.

Делегати по функцији Скупштине општинског одбора су: председник и заменик општинског одбора, два потпредседника, секретар, председник Стручног савета и председник омладине општинског одбора.

Изабрани делегати су Скупштине општинског одбора су: делегати изабрани у месном одбору и то по један делегат са сваког основаног месног одбора.

Изборна Скупштина општинског одбора именује Верификациону комисију од три члана која на почетку седнице утврђује присутан број делегата и кворум за рад.

Изборна Скупштина општинског одбора бира и опозива председника и заменика председника општинског одбора, два потпредседника, председника Клуба младих и секретара општинског одбора.

Мандат изабраних делегата траје четири године, с правом поновног избора.

Скупштина општинског одбора Покрета може пуноважно да одлучује ако је на седници присутна већина од укупног броја делегата.

Скупштина доноси одлуке већином гласова од присутних делегата.

Седницом Скупштине председава председник или заменик председника општинског одбора.

Члан 54.

Општински одбор Покрета:

 • организује рад Покрета на територији општине и спроводи политику органа Покрета на својој територији;
 • одлучује о формирању Месних одбора на својој општини;
 • именује и разрешава поверенике месног одбора;
 • именује и разрешава Стручни савет општинског одбора од седам чланова;
 • именује и разрешава председника и заменика председника Стручног савета општинског одбора;
 • даје иницијативу Извршном одбору Покрета за распуштање месних одбора;
 • предлаже кандидате за посланике;
 • предлаже кандидате за одговорене функције локалне управе;
 • врши пријем у чланство Покрета;
 • именује и разрешава Изборни штаб, организује и спроводи изборну кампању на својој локалној заједници;
 • именује и разрешава делегате за Скупштину Покрета;
 • именује и разрешава делегата за Скупштину градске, покрајинске и регионалне организације Покрета;
 • обавља друге послове предвиђене Статутом и другим општим актима Покрета;
 • општински одбор Покрета, представља председник општинског одбора, а у његовој одсутности, заменик председника општинског одбора Покрета;

Општински одбор нема статус правног лица, али може имати свој печат и текући рачун.

 

ГРАДСКИ ОДБОР

Члан 55.

Градски одбор Покрета образује се уз сагласност и одлуку председника  Покрета, ради окупљања и непосредног деловања њених чланова на остваривању идеја и програмских опредељења Покрета од непосредног, заједничког и општег интереса за становништво матичног града.

Чланови градског одбора Покрета су: председници формираних општинских организација, председник и заменик председника градског одбора, три потпредседника и председник клуба младих.

Члан 56.

Покрет делује на нивоу града који админстративном поделом Републике Србије у свом саставу има више општина и који се образује одлуком Извршног одбора Покрета, ради обједињавања, усмеравања и координације општинских одбора Покрета на подручју града.

Градски одбор разматра и усваја предлог кандидата за председника и заменика председника градског одбора, на предлог председника Покрета.

Градски одбор именује остале кандидате на одговарајуће функције.

Мандат изабраних кандидата траје четири године с правом поновног избора.

Активности Градског одбора:

 • Организује рад Покрета на територији града и спроводи одлуке органа Покрета;
 • Предлаже кандидате за градске одборнике и носиоце одговорних функција градске управе;
 • Именује изборни штаб, организује и спроводи изборне радње на територији града уз сагласност и надзор Извршног одбора Покрета;
 • Именује делегата за скупштину Покрета;
 • Градски одбор представља председник градског одбора, а у његовој одсутности, заменик председника градског одбора Покрета.

Одлуке градског одбора доносе се већином гласова од укупног броја чланова.

Седнице градског одбора одржавају се најмање једном у два месеца.

Градски одбор нема статус правног лица, али може имати свој печат и текући рачун.

 

РЕГИОНАЛНИ ОДБОР

Члан 57.

Покрет делује на нивоу региона преко регионалних одбора Покрета ради обједињавања, усмеравања и координације деловања општинских и градских одбора Покрета на подручју региона.

Регионални одбор се формира одлуком председника Покрета, који истовремено предлаже кандидате за председника и заменика председника регионалног одбора.

Покрет делује у пет региона: Регионални одбор Београд; Регионални одбор Војводина; Регионални одбор Косово и Метохија; Регионални одбор Шумадија и Западна Србија и Регионални одбор Јужна и Источна Србија.

Регионални одбор представља председник регионалног одбора који учествује у раду Председништва Покрета, а у његовој одсутности заменик председника регионалног одбора.

Мандат чланова регионалног одбора траје четири године са правом реизбора.  

Чланови регионалног одбора су: председник регионалног одбора, заменик председника регионалног одбора, три потпредседника, председници формираних општинских и градских одбора Покрета са територије региона.

Седнице регионалног одбора Покрета одржавају се по потреби.

Регионални одбор уређује начин свога рада, пословником о раду.

Регионални одбор Покрета нема статус правног лица, али може имати свој печат и текући рачун.

 

ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР

Члан 58.

Покрајински одбор се формира на основу одлуке председника Покрета.

Покрет делује на нивоу покрајинског одбора Покрета, ради обједињавања, усмеравања и координације општинских, градских и регионалних одбора  Покрета на подручју покрајине.

Покрајнски одбор Покрета доноси програме изборних активности и деловања у покрајни и учествује у предлогу кадровских решења за органе у покрајини у складу са утврђеном политиком Покрета.

Покрајински одбор доноси Пословник о свом раду којем уређује општа питања и начин рада на предлог Извршног одбора Покрета.

Чланови покрајинског одбора су председници формираних општинских,  градских и регионалних одбора Покрета.

Покрајински одбор Покрета представља председник покрајинског одбора а у његовој одсутности, заменик председника покрајинског одбора Покрета.

Мандат чланова покрајинског одбора траје четири године са правом реизбора.

Седница покрајинског одбора Покрета може се одржати ако на њој присуствује више од половине од укупног броја делегата.

Покрајински одбор Покрета доноси одлуке већином од присутних гласова.

Седнице покрајинског одбора оржавају се најмање једном у четири месеца.

Покрајински одбор Покрета нема статус правног лица али може имати свој печат и текући рачун.

СТИЦАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА

Члан 59.

Делатност Покрета се финансира: донацијама и прилозима из земље и иностранства; средствима из буџета Републике, покрајине, града и локалне самоуправе, чланарине, сопственим привредним и услужним активностима у складу са законом.

Покрет може поред основне квалификације регистровати и друге делатности, које обезбеђују средства за остваривање програмских циљева.

Основна делатност Покрета – 94.99 Делатност осталих организација на бази учлањења.

Имовина Покрета је недељива и са њом располаже и управља председник Покрета, а у његовој одсутности, заменик председника Покрета.

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 60.

Покрет делује на територији Републике Србије.

Извршни одбор Покрета може формирати стручне одборе, фондове, клубове, канцеларије и друге облике организовања по предлогу председника Покрета, у оквиру Покрета.

Носиоци функција Покрета, могу уједно вршити и функције општинских, градских, регоналних и покрајниских одбора Покрета, осим председника Покрета и чланова Надзорног одбора Покрета.

Поштујући законодавство других земаља, Покрет може формирати своје одборе или канцеларије у иностранству, ради окупљања чланова и симпатизера који тамо живе и раде.

Ове канцеларије или одбори су директно везани за Извршни одбор Покрета, а формирају се и распуштају на основу одлуке Извршног одбора по предлогу председника Покрета.

Члан 61.

Престанком рада Покрета, имовина и средства се преносе на правног наследника Покрета, у противном имовина и средства Покрета, преносе се на Републику Србију.

Члан 62.

Овим Статутом су утврђена основна начела организовања и деловања Покрета.

Начин рада органа и друга питања која нису утврђена овим Статутом, могу се регулисати посебним одлукама и пословницима о раду органа Покрета.

Промене, односно измене и допуне Статута се доносе по истом поступку као и овај Статут.

Иницијативу за измене и допуне овог Статута, могу покренути председник Покрета, Управни одбор Покрета, Председништво или 1/3 делегата Скупштине Покрета.

Члан 63.

Овај Статут ступа на снагу на дан усвајања, а примењује се даном регистрације  надлежне државне институције.

 

У Београду
Преседавајући Оснивачке скупштине
30.07.2018.године
______________________________
Др Владимир Стојковић