ЗЛОУПОТРЕБА ПРЕМИЈЕРА ПРИЛИКОМ ДОНОШЕЊА УРЕДБЕ И ФОРМИРАЊА КРИЗНОГ ШТАБА

You are currently viewing ЗЛОУПОТРЕБА ПРЕМИЈЕРА ПРИЛИКОМ ДОНОШЕЊА УРЕДБЕ И ФОРМИРАЊА КРИЗНОГ ШТАБА

На снази је уредба којом су нам многа уставна права ускраћена. Да ли се права могу уредбом ускраћивати и ограничавати и да ли Влада има право да оформи кризни штаб, треба видети у правној регулативи Републике Србије.

Пре свега, уредба представља подзаконски правни акт којим се подробније разрађује однос уређен Законом, у складу са сврхом и циљем закона. Потреба за доношењем уредби произилази из општости и недовољне одређености законских одредби. Сходно томе, уредба представља изведени, а не самостални акт. Уредбе не могу изменити, опозвати или укинути законе парламента. Поента је да се уредбом разрађује однос уређен законом, и да се истом не могу утврђивати ни нове обавезе, ни нова права. Да би се донела уредба мора постоји закон због ког се уредбом разрађује тај однос који је регулисан тим законом. Тако имамо уредбу о подстицању запошљавања којом се утврђују услови и начин остваривања права послодавца из приватног сектора на субвенционисање одређеног дела обрачунатог пореза на зараде и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, ради подстицања запошљавања.

То даље значи да Влада може начелно, доносити уредбе, али не са таквим садржајем и не таквог карактера, јер уредбом се не могу наметати нове обавезе, нова права као што се не могу утврђивати казне за оне који не поштују те противправно у уредбу унете обавезе.

Закон о Влади у члану 33 и члану 43 каже следеће:

Влада образује страна радна тела, ради давања мишљења и предлога у питањима из надлежности Владе и усклађивања ставова органа државне управе пре разматрања неког предлога на седници Владе.

Влада може да образује повремена тела, ради разматрања појединих питања из своје надлежности и давања предлога, мишљења и стручних образложења.

Стална радна тела образују се пословником, а повремена радна тела одлуком којом се утврђују и њихов задатак и састав.

Влада може пословником овластити стална радна тела састављена искључиво од њених чланова за доношење појединачних аката из своје надлежности, изузев за постављења и разрешења функционера у органима државне управе и службама Владе.

Члан 43 Закона о влади каже : „Влада одлуком оснива јавна предузећа, установе и друге организације, предузима мере и уређује питања од општег значаја и одлучује о другим стварима од општег значаја за које је законом или уредбом одређено да их Влада уређује одлуком. Влада решењем одлучује о постављењима, именовањима и разрешењима, у управним стварима и другим питањима од појединачног значаја. Кад не доноси друге акте, Влада доноси закључке.“

Као што видимо Уредба о спречавању ширења заразе изазване covid-19 нема правног упоришта у нашем праву, не постоји правни основ по ком би кризни штаб имао могућност да своје препоруке и своја мишљења намеће људима као обавезу, уредбом се разрађује постојећи закон, а овде пре свега фали тај закон на који се уредба односи, поред тога уредбом се не могу наметати нове обавезе, посебно се уредбом не могу кажњавати људи који не поштују препоруке донете од стране кризног штаба.

Овде важи закон јачег, што значи да ће се сваки полицајац позивати на уредбу, а на нама је да се боримо, пре свега да кривично одговарају сви они који су саучествовали у доношењу противуставне уредбе, али и свих који су одговорни за формирање кризног штаба као и за спровођење њихових „препорука“ као обавезних.

Адвокат Милина Дорић