Жртве злочина против човечности

You are currently viewing Жртве злочина против човечности

Члан 371. Кривичног законика Републике Србије

Ко кршећи правила међународног права, у оквиру ширег или систематског напада упереног против цивилног становништва, нареди: вршење убистава; стављање становништва или једног његовог дела у такве животне услове који воде њиховом потпуном или делимичном истребљењу; поробљавање; принудно пресељавање; мучење; силовање; принуђавање на проституцију; присиљавање на трудноћу или стерилисање ради промене етничког састава становништва; прогањање или протеривање на политичкој, верској, расној, националној, етничкој, културној, полној или каквој другој основи; присилни нестанак; затварање или отмицу лица без давања информација о томе како би им се ускратила правна заштита; угњетавање расне групе или успостављање доминације једне такве групе над другом; или друге сличне нехумане поступке којима се намерно проузрокују тешке патње или озбиљно угрожава здравље или ко изврши неко од наведених дела, казниће се затвором најмање пет година или доживотним затвором.

*Службени гласник РС, број 94/2016
**Службени гласник РС, број 35/2019

Злочином против човечности сматра се предузимање наведених радњи под условом да су оне предузете као део ширег систематског напада упереног против било којег цивилног становништва. То су радње,… убиства, али и стављање становништва или једног његовог дела у такве животне услове који воде њиховом потпуном или делимичном истребљењу, поробљавање, принудно пресељавање, мучење…

Радњом извршења сматра се и прогањање или протеривање на политичкој, верској, расној националној, етичкој, културној, или било каквој другој основи; затварање или отмица лица без давања информација о томе како би им се ускратила правна заштита.

Радњу извршења могу чинити и други слични нехумани поступци којима се намерно проузрокују тешке патње или озбиљно угрожава здравље. То угрожавање здравља могу бити како душевне тако и телесне патње жртви.

По члану 7. став 2 Римског статута, под „нападом усмереним против цивилног становништва“ сматра се деловање које се заснива на извршењу више радњи прецизираних у ставу 1. члана 7, а које се предузимају против цивилног становништва, као таквог, при чему је овакво деловање проистекло на основу или поводом политичког програма државе или какве друге организације која је својим програмом подстрекивала да се такво дело изврши.

Одредба о незастаревању (члан 108.) односи се и на ово кривично дело.

Тумачењем члана 371. Кривичног законика, јасно видимо да се ово дело увелико врши над становништвом а све под велом права на здравље.

Адвокат Милина Дорић
Заменик председника Покрета Живим за Србију