Иницијатива Уставном суду

You are currently viewing Иницијатива Уставном суду

УСТАВНОМ СУДУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПОКРЕТ ЖИВИМ ЗА СРБИЈУ, чији је председник ДР Јована Стојковић, коју заступа адвокат Милина Дорић, из Новог Сада, Булевар Слободана Јовановића број 35, на основу члана 168. Устава подноси:

ИНИЦИЈАТИВУ ЗА ОЦЕНУ УСТАВНОСТИ И ЗАКОНИТОСТИ

Уредбе владе Републике Србије објављене у „Службеном гласнику РС“ број 46 од 7. маја 2021. године

Влада Републике Србије донела је 07. маја 2021. године Уредбу о подстицајним мерама за имунизацију и спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД – 19. Ова Уредба није у складу са Уставом Републике Србије као ни са Законом о забрани дискриминације („СЛ. гласник РС“ бр. 22/2009).

Наиме дискриминација и дискриминаторско поступање означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиских лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварима, односно претпостављеним личним својствима. – члан 2 став 1 Закона о забрани дискриминације.

По члану 21. Устава Републике Србије забрањена је дискриминација. Пред Уставом и Законом сви су једнаки.

У ставу четири пише да се не сматрају дискриминацијом посебне мере које Република Србија може увести ради постизања пуне равноправности лица или групе лица која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима – овај четврти став није правни основ за овакву Уредбу јер вакцинисана лица ни по чему нису у неравноправном положају са онима који се нису вакцинисали, јер су пре свега примили вакцину која је финансирана из буџета здравственог осигурања, дакле вакцинисани су већ добили бенефиције својом вољом и ни по чему нису у неједнаком положају у односу на невакцинисане, напротив примили су вакцину за коју се верује да ће их заштитити и тиме су у бољем положају од невакцинисаних.

Чланом 2. предметне Уредбе, свим држављанима Републике Србије старијим од 16 година који су, закључно са 31. мајем 2021. примили на територији Републике Србије најмање једну дозу вакцине против заразне болести КОВИД – 19 припада право на исплату новчаног износа од 3.000,00 динара.

Овим чланом дискриминисани су и невакцинисана лица али и вакцинисана лица, држављани Републике Србије, која су примила вакцину против вируса КОВИД – 19 у иностранству из било којих разлога.

Захтевамо да Уставни суд покрене поступак за оцену уставности и законитости овог акта и да утврди да оспорени општи акт – Уредба Владе од 07. маја 2021. године број 46, није у сагласности са Уставом и законом те да је стави ван правне снаге.

У Новом Саду адвокат Милина Дорић

Дана 13.05.2021. године