Да ли су подаци о нашој деци безбедни?

You are currently viewing Да ли су подаци о нашој деци безбедни?

Покрет Живим за Србију ће се обратити Министарству просвете поводом додељивања ЈОБ-а свим ученицима у Србији и новог начина прикупљања података о њима.

  1. Тражимо да нам се омогући увид у документе са следећим информацијама од јавног интереса:

Документ са информацијом која врста технологије тј. софтверских решења се примењује у обради података о личности кроз ЈОБ ознаку од 16 карактера која ознака интегрише све податке о деци, ученицима и одраслим у образовању? Ово имајући у виду осетљиве информације о социјалном и здравственом статусу малолетне деце које се уносе у базу ЈИСП путем ЈОБа, сходно члану 12. Правилника о ЈИСП (СЛ. г. РС број 81 од 15.11.2019. године) у обиму утврђеном у правилнику.

Конкретно ово у вези обавезе да пре него започне са обрадом података о личности Министарство просвете као руковалац и обрађивач је дужан да изврши процену утицаја предвиђених радњи обраде на заштиту података о личности ако је вероватно да ће намеравана обрада посебно употребом нових технологија и узимајући у обзир природу, обим, околности и сврху обраде, проузроковати висок ризик за права и слободе физичких лица на која се подаци односе, сходно члану 54. Став 1 ЗЗПЛ

  1. Документ на основу којег се утврђује да је министарство урадило процену утицаја обраде података о приватним информацијама о деци, родитељима и запосленима, и тражило мишљење Повереника, у складу са Одлуком о листи врста радњи обраде података о личности за које се мора извршити процена утицаја на заштиту података и тражити мишљење Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података (Сл.гл.РС бр.45/19, 112/20) а сходно одредби члана 54. и 55. Закона о заштити података о личности.

Конкретно ово у вези чињенице да се прикупљају лични подаци о стотине хиљада деце, ученика и одраслих у систем ЈИСП који се повезује са другим системима. Тачка 8) наведене Одлуке „обрада података о личности укрштање, повезивањем или провером подударности из више извора.

  1. Тражимо информацију тј увид у документ који утврђује са којим системима се повезује ЈИСП и које безбедносне мере се предузимају за заштиту личних података похрањених у регистрима које води Министарство на основу евиденција података које ажурирају установе, због евентуалне злоупотребе и неодобреног коришћења, уношења измена или друге неовлашћене употребе. Која врста заштите при преносу информација на Интернету се примењује, који протоколи за сигурну комуникацију и остало
  2. У чијој надлежности је одржавање сервера и где се налазиле просторије са сервером на који се ослања база података ЈИСП као и информацију која фирма одржава сервер? Који стандарди из области информационе технологије се примењују и који систем надзора за контролисан приступ систему/ начин ауторизације и аутентификације?

У контексту изнетог да напоменемо да многим родитељима и наставницима није јасно зашто се са једне стране путем ЈОба наводно штите подаци да се не повежу са идентитетом деце и одраслих а са друге стране се ЈОБ електронска ознака за стотине хиљаде особа чува трајно, што нарушава иначе суверен начин идентификације особа у нашем правном систему путем јмбг који воде надлежни органи локалне самоуправе и МУПа. Дакле прави се паралелна дигитална идентификација људских ресурса у области образовања.

  1. Молим вас за документ са информацијом – ко је одговоран у министарству просвете или у другом надлежном органу за овакав изглед апликације базе података ЈИСП ? Ово посебно зашто је предвиђен унос скенираних докумената у дигиталну базу података. Дакле упоредо са уносом података о статусу запослених у одговарајућа поља, налази се и опција за „качење“ докумената из радног односа која се иначе налазе у архиви досијеа запослених и представљају предмет надзора просветне инспекције односно инспекције рада у складу са законом. Ради се о стотине уговора, решења, уверења о дипломи и лиценци наставника за рад. Непримерено ако се узме у обзир да управа за трезор и министарство већ има податке о структури и броју лица са високом, вишом и нижом стручном спремом.

Са тим у вези тражимо документ са информацијом ко је дао смернице за израду апликације ЈИСП у којој раде просветни радници односно радници у предшколском установама у РС односно да ли је спроведен поступак јавне набавке?

Када је расписана јавна набавка, и донета одлука након спроведеног поступка, за израду софтвера са апликацијама база података и рачунарских програма, потребних за прикупљање и обраду података у евиденцијама и регистрима предшколских установа и установа образовања у РС„ Јединствени информациони систем просвете“ као и увид у документ који садржи вредност наведене набавке односно копију документа који садржи тражену информацију.

Ово је трећи систем дигитализације просвете, након промене ресорног министра, а претходна дигитална база података „Доситеј“ је затворена тј закључана, са делом података који је пренет у нову базу ЈИСП али велики део труда и скенираних унетих докумената није ( дипломе, дозволе за рад-лиценце, односно уверења о стручном испиту). Овакав начин рада у апликацији је деградирајући за запослене у просвети, имајући у виду да оваква евиденција према нашем сазнању није у другим земљама у региону. Са друге стране, радници у просвети немају топли оброк нити регрес, за време боловања немају плаћен јавни градски превоз а од њих се очекује да наново, рецимо на примеру школе од 100 запослених најмање толико пута скенирају папире не би ли задовољили захтев овако израђене апликације!

Због тога Вас молимо да нам одговорите на ова питања у вези израде апликације и одговорнe особе за израду конкурсне документације за набавку софтвера.(ако је уопште ова дигитализација у просвети рађена на озбиљан, примерен и одговоран начин)

  1. Тражимо информацију зашто се база података са ЈОБ евиденцијом чува трајно ?

Ако је служба Владе обрађивач података када обавља послове чувања, спровођење мера заштите и обезбеђивања сигурности података из регистара, молимо да нам прибавите информацију зашто се подаци о додељеном ЈОБ чувају трајно имајући у виду да ЈОБ интегрише све информације из сфере приватности деце и родитеља, посебно податке о здравственом и социјалном статусу ?

Самим тим се сви подаци чувају трајно, негде на серверу, без обзира на утврђене рокове чувања евиденције који је 5 година од престанка образовног статуса ученика за информације о социјалном и здравственом статусу ученика, према одредби члана 183. ЗОСОВ Такође да напоменемо да је у Закону о основном образовању, утврђено да се евиденција о ученицима кроз матичне књиге чува трајно и оне садрже личне податке као и податке о образовно васпитном раду.

  1. Молимo Вас за информацију да ли се у другим земљама у региону тј ЕУ води оваква или слична база података, која се односи на одређивање идентитета детета, ученика и одраслог о којима се у РС води ова електронска евиденција кроз тзв „јединствени образовни број“ ЈОБ који се добија по утврђеној процедури преко ЈИСП апликације коју као руковалац воде установе, на основу података о јмбг детета и података о родитељима.

Да поменемо чињеницу да је РС ратификовала две конвенције које се односе на заштиту права деце, Конвенција Уједињених нација о правима деце, о заштити њихове приватности. Такође Србија је законом потврдила Конвенцију о заштити приватности лица у односу на аутоматску обраду личних података, (Сл.гл.РС 98/2008, 12/2010) усвојена 28. јануара 1991. године у Стразбуру. Тиме се обавезала на неопходност поштовања приватности личности као једног од основних права и слобода човека. Члан 5. Конвенције утврђује под (ц) начело адекватности тј да се да при обради података не прекорачи релевантни и одговарајући обим у односу на сврху за које се прикупљају и уносе као и да су- тачка(д) похрањени у облику који омогућује идентификацију заинтересованих лица у периоду који не премашује онај неопходан период за сврхе за које су и похрањени. Насупрот томе овде имамо супротно да се ЈОБ ознака деце чува трајно, као похрањени податак од 16 карактера који интегрише информације о деци, ученицима и одраслима.

  1. Посебно дајемо осврт на следеће чињенице:

Заменик градоначелника Београда, Горан Весић је у медијима најавио да ће у септембру ученицима од 1. до 4. разреда бити подељени таблет рачунари са wi fi картицом бесплатно, без обзира да ли у стану дете има интернет конекцију. Заједно са инсталираним уџбеницима за дигиталну наставу.

У вези са тим молимо да нам дате информације:

На којој фреквенцији раде ти таблет уређаји?

Да ли је извршена провера безбедности уређаја која се односи на мерење емф зрачења, не само у једној тачки већ у синергији са осталим изворима микроталасног зрачења ради утврђивања јачине заједничког поља свих рутера којима су деца окружена.

Да ли је Телеком или неки други провајдер бежичног сигнала?

Надамо се да водите бригу о здрављу деце која су посебно осетљива у том узрасту на негативне ефекте прекомерне изложености микроталасном зрачењу, имајући у виду да је њихова лобања неформирана, тања у односу на одрасле људе. О томе постоје научне студије а упитно је зашто се инсистира не неким картицама за бежични интернет?

Ми, родитeљи, знамо да је оптички интернет преко каблова мање шкодљив и није нам јасна изјава Горана Весића.

Такође, претерана употреба рачунара може изазвати низ здравствених проблема код деце као што су оштећење вида, кичме и проблеми изазвани утицајима електромагнетног зрачења.

Иако су у оквиру пројекта „Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу“ потенцира прелазак на дигитално учење и образовање које ће бити „у срцу изградње отпорне будућности“, чини нам се да се носиоци ових иновација на челу са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, шефом делегације Европске уније у Србији, као и директорком УНИЦЕФ-а у Србији нису консултовали са стручњацима за дечију психологију, наставницима, ученицима и родитељима и заиста ослушнули како дише наша јавност и које последице дигитализација и он-лајн настава може да има за најмлађе.

Наиме, верујемо да је циљ дистрибуције лап-топова и таблета, намењених нашој деци, смањење дискриминације најугроженијих али се питамо да ли нам је то тренутно приоритет?!

Какву будућност ми то кројимо нашој деци, не узимајући у обзир основне поставке психологије детета и чињеницу да ништа не може да замени људски контакт и интеракцију која се одвија уживо?Сведоци смо он-лајн наставе у претходном периоду, која је нашој деци, која углавном имају лап-топове и таблете, донела више проблема него користи. Да ли заиста можемо да замислимо социјализацију и емотивну размену деце која се одвија ван природног контекста, у атмосфери у којој на екрану, у току он-лајн наставе, не можемо у истом тренутку чак ни да видимо све присутне на часу?!Овакав облик наставе није чак ни за средњошколце најсрећније решење, јер им недостају другари. Потреба за контактом са вршњачком групом се интензивира у периоду адолесценције.

Учење представља динамичан процес који умногоме зависи од окружења и контекста, зато што емоције одређују како, шта, када и зашто људи размишљају, памте и уче. Бројна психолошка истраживања о учењу недвосмислено указују да је за успешно учење потребна емотивна размена и да атмосфера и топлина коју наставник својим искуством, знањем и физичким присуством ствара у учионици итекако утичу на успешно учење код деце. Све је то неизводљиво уколико се ослонимо искључиво на он-лајн наставу.

У последњих неколико година научно схватање о утицају емоција на размишљање и учење је прошло кроз велику трансформацију. Истраживања у неуронауци нам потврђују да је неуробиолошки практично немогуће да деца памте, размишљају и доносе разумне одлуке без емоција. Поента је да сви ми размишљамо само о нама важним темама. Много боље учимо када неку тему схватимо лично, па је из тог разлога и лични контакт, уживо настава, велика предност квалитетног учења.

Да ли су реализатори овог пројекта узели у обзир чињеницу у којој мери је за психо-социјални развој деце важно кретање и интеракција са светом, вршњацима?!Да ли су узели у обзир чињеницу да се деца лако везују за екран и да ће то створити додатне тешкоће родитељима у васпитању деце, формирању система вредности као и односа према психи и телу.

Континуирано седење испред екрана не може а да не остави негативан утицај на здравље наше деце. Сви знамо колико је важно да је тело у покрету и колико је важно да се користи. То свакако није могуће уколико деца седе испред екрана.

Уколико је један од приоритета и циљева Владе Србије и Министарства просвете, науке и технолошког развоја једнако право и доступност образовања без дискриминације, онда је пре дигитализације од изузетне важности да видимо какво то образовање ми желимо за нашу децу и шта ми то креирамо ако не узимамо у обзир најбољи интерес наше деце.

Деца дубоко размишљају само о стварима до којих им је емотивно стало, а да бисмо им приближили неку тему неопходан је лични, људски контакт.

Да појаснимо мотивацију за овај захтев који упућује Покрет „Живим за Србију“. Упознати само са појединачним реакцијама родитеља који су у току прошле школске године добили упитник у којем су подаци о просторијама у стану, подаци да ли се ради о подстанарском односу или власништву, члановима породице са којима дете живи занимања родитеља и назив фирме где су запослени итд. Такви подаци јeсу наведени у делу закона као подаци о социјалном статусу деце где стоји чак и подстанарски однос и удаљеност стана од школе. Родитељима не смета да школа има те податке ради контакта са родитељима али им смета да се ти подаци се складиште у електронску базу података. Дакле овај захтев је реакција на оправдану забринутост родитеља и интерес заинтересоване јавности која изражава сумњу и нема поверења. Имајући у виду да је јавности познато шта се десило претпрошле године са тестовима за завршни испит ученика 8. разреда због чега је више хиљада ученика и родитеља изразило протест испред зграде министарства. Такође, јавност зна да је недавно дошло до хаковања система електронске базе на сајту АПР-а и крађе података за идентификацију.

Ми, чланови Покрета Живим за Србију, који смо у контакту са наставницима и родитељима немамо поверења где завршавају скенирана документа о запосленима у просвети,и у чему је уопште сврха уноса скенираних докумената у јпг / пдф формату !?

Такође, јавност интересује зашто је уопште уведена дигитална обрада података о деци и одраслима, када се сврха коју утврђује одредба члана 181. може остварити без овако обимне идентификације и обраде података о личности тј. обрадом анонимизованих података а извесно је да се може остварити обрадом мањег броја података. Ефикасно вођење управног поступака , остваривање права на издавање јавне исправе, остваривање права на квалитетно и једнако доступно образовање и васпитање за сву децу, ученике и одрасле, је могуће остварити као до сада, на основу евиденције која се води у школи на основу Закона о основном образовању и васпитању, одредаба члана 80. и 87, без складиштења података у дигиталну базу са информацијама из приватности родитеља и деце.

Да подсетимо, ради се о следећим подацима којима се врши дигитална ЈОБ идентификација особа:

Подаци за одређивање социјалног статуса детета, ученика и одраслог припадност социјално угроженим категоријама становништва – о примању новчане социјалне помоћи, услови становања и стање породице – број чланова породичног домаћинства, становање у стану, кући, породичној кући, подстанарство или други облици становања, становање у дому, удаљеност домаћинства од установе; социјални статус родитеља – стечен ниво образовања, занимање и облик запослења.

Подаци за одређивање функционалног статуса детета, ученика и одраслог: подаци добијени на основу процене потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке коју утврђује интерресорна комисија, односно установа и уносе се у регистар као податак о постојању функционалних потешкоћа у домену вида, слуха, грубе или фине моторике, интелектуалних потешкоћа, потешкоћа са комуникацијом, са понашањем и социјализацијом и подаци за остваривање права на смештај или опоравак у установи ученичког стандарда.

Уколико наведену процену из тачке 2. министарство није урадило јер се ради о начелној општој процени при утврђивању разлога за измену Закона о основама система образовања и васпитања по хитном поступку, јануара прошле године, онда нису поштована начела која утврђује одредба члана 5. Закона о заштити података о личности. Без обзира што је обрада података на основу законских овлашћења министарства и што је ,претпостављам, Влада предлагач ових измена које се односе на обавезу вођења електронске евиденције у установама образовања и министарству.

Школе су и до сада достављале бројчано стање по разним питањима али уношење овако свеобухватних података је несразмерно сврси унапређење квалитета, ефикасности рада установа као и унапређење васпитања деце, јер напротив оптерећује и умањује посвећеност важнијим аспектима у раду са децом и запосленима.

Треба да имате у виду да законитост обраде података зависи од поштовања свих начела обраде која утврђује одредба члана 5. Закона о заштити података о личности, без обзира на правни основ обраде. Начело одговорног поступања према лицима чији се подаци обрађују,начело законитости,транспарентности,начело сразмерности односно сврсисходности. Такође важна чињеница коју чини се немате у виду, је да приликом отварања налога у министарству просвете за особе у радном односу у установи, која ће путем електронског сертификата имати приступ за рад у апликацији евиденције ЈИСП, по одлуци директора школе, тражите сагласност дотичне особе запосленог са обрадом података о свега пар информација: имејл адреса, број телефона и јмбг, без обзира што се ради о законом утврђеној обради података за јисп. Дакле уз потписивање сагласности конкретне особе која ће бити задужена за приступ систему тражите сагласност за прикупљање свега пар информација. На супрот томе- недостаје одговорно поступање администрације министарства просвете и других надлежних према стотине хиљада деце, ученика и одраслих о којима се подаци похрањују електронски и обрађују десетине информација из сфере приватности.

Такође не можете а да не знате да у школама наставно особље тј. васпитачице у вртићима нису оспособљене нити адекватно упознате са заштитом података о личности, нити знају да долази до повреде права грађана која се односе на заштиту приватности личности а министарство је обрађивач података у додели ЈОБа.