ИГ(Р)/(Л)АЊЕ СА ЉУДСКИМ ЖИВОТИМА

You are currently viewing ИГ(Р)/(Л)АЊЕ СА ЉУДСКИМ ЖИВОТИМА

Сведоци смо да медицинске срестре и лекари по болницама (част изузецима) не желе пружити здравствену помоћ лицима која нису вакцинисана а која немају негативан пцр тест не старији од 48 сати. Многи од тих пацијената долази на терапије које захтевају болнички третман, а то су пре свега терапије које се користе код аутоимуних болести ( биолошке терапије) или терапије за канцере или њихово здравствено стање захтева болничко збрињавање, као што је рецимо  пријем пацијента због хемодијализе.

Уколико лекар одбије да пружи здравствену помоћ, односно услугу а ви донесете уредно лекарску књижицу, која је оверена, он чини кривично дело из члана 253. Кривичног законика Републике Србије ( није битно да ли плаћате редовно здравствено осигурање, јер чак и када не платите здравствена установа има обавезу да вам пружи услугу, а након тога ако немате оверену књижицу уколико је то прописно могу од вас тражити да платите преглед, овде треба истаћи да чак и они који су на бироу за запошљавање такође имају право на здравствено осигурање које им држава обезбеђује сходно принципу солидарсности и свеобухватности здравствене заштите)

Неуказивање лекарске помоћи

Члан 253.

(1) Лекар који противно својој дужности одбије да укаже лекарску помоћ лицу којем је таква помоћ потребна, а које се налази у непосредној опасности за живот или опасности наступања тешке телесне повреде или тешког нарушавања здравља,

казниће се новчаном казном или затвором до две године.

(2) Ако услед дела из става 1. овог члана лице којем није указана лекарска помоћ буде тешко телесно повређено или му здравље буде тешко нарушено,

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступила смрт лица коме није указана лекарска помоћ,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Као што видимо, могуће је и до 5 година да лекар одговора за ово кривично дело.

Поред тога треба истаћи да свако ко злоупотреби свој службени положај може да одговара кривично управо због кривичног дела злоупотребе службеног положаја из члана 359. КЗ

Злоупотреба службеног положаја

Члан 359.

(1) Службено  лице које искоришћавањем свог службеног положаја или овлашћења, прекорачењем границе свог службеног овлашћења или невршењем своје службене дужности прибави себи или другом физичком или правном лицу какву корист, другом нанесе какву штету или теже повреди права другог,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ако је извршењем дела из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу преко четристопедесет хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(3) Ако вредност прибављене имовинске користи прелази износ од милион и петсто хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од две до дванаест година.

Овде треба напоменути, да по Законима који регулишу ову правну материју, поводом пружања здравствених услуга у државним установама, не постоји правни простор да директор установе или неко други, захтева било које услове приликом пружања здравствене заштите, таква могућност не постоји у нашем правном систему, дакле са овереном здравственом књижицом свако мора да вас прими и у амбуланту и у болницу.

Адвокат Милина Дорић

Заменик председника Покрета Живим за Србију