Тужилаштво је у случају др Јоване Стојковић и Тамаре Брадић прекршило право на тајност писама

You are currently viewing Тужилаштво је у случају др Јоване Стојковић и Тамаре Брадић прекршило право на тајност писама

Тајност писама загарантована је међународним конвенцијама: Свеопштом декларацијом о правима човека члан 12., Пактом о грађанским и политичким правима члан 17., Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода члан 8. али и Уставом Републике Србије.

Данас, готово сви Устави у себи садрже право о неповредивости тј. тајности писама, на тај начин штити се приватност и тајност свих преписки лица.

Чак и ако постоји потреба да се због тешких кривичних дела врши истрага, иста мора бити сведена и ограничена само на циљ и сврху саме истраге и мора постојати ОДОБРЕЊЕ СУДИЈЕ ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК за било какво претресање уређаја за аутоматску обраду података и опреме, на којој се чува или се могу чувати електронски записи.

У случају Др Јоване Стојковић и Тамаре Брадић, никаквог одобрења судије за претходни поступак, за вештачење свих порука и све комуникације Др Јоване Стојковић и Тамаре Брадић НЕМА. Што је супротно члану 152. Закона о кривичном поступку.

Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода пружа заштиту праву на приватност у члану 8. на следећи начин:
„1. Свако има право на поштовање свог приватног и породичног живота, дома и преписке.
2. Јавне власти неће се мешати у вршење овог права сем ако то није у складу са законом и неопходно у демократском друштву у интересу националне безбедности, јавне безбедности или економске добробити земље, ради спречавања нереда или криминала, заштите здравља или морала, или ради заштите права и слобода других.“

Како никаква национална безбедност није угрожена тиме што су Др Јована Стојковић и Тамара Брадић користиле своје право слободе говора и политичког активизма и како није постојала неопходност мешања јавне власти у преписку и комуникацију јер није било ни нереда ни криминала да би тај потез тужилаштва био оправдан, нити је то било неопходно да би се заштитио морал или јавно здравље или права и слободе других, јасно је да су и тужилаштво и налогодавци – актери ове власти, прекршили међународни акт.

Члан 12. Универзалне декларације о људским правима прописује да: Нико не сме бити изложен произвољном мешању у његову приватност, породицу дом или преписку, нити нападима на част или углед. Свако има право на заштиту закона против оваквог мешања или напада.

Како је дошло до грубог кршења права Др Јоване Стојковић и Тамаре Брадић, захтевамо одговорност свих учесника у овим противправним радњама.

Адвокат Милина Дорић

Објављено 11.11.2021.