Покрет Живим за Србију тражи хитно повлачење Закона о изменама и допунама закона о експропријацији

You are currently viewing Покрет Живим за Србију тражи хитно повлачење Закона о изменама и допунама закона о експропријацији

Наиме, по Протоколу број 1 уз Конвенцију о заштити људских права и слобода и члану 1., свако физичко или правно лице има право на неометано уживање своје имовине. Нико не може бити лишен своје имовине.

Неопходно је да Народна скупштина и Влада Републике Србије омогуће његове измене и допуне уз широку јавну расправу и анализу предлога свих лица, јер је то основни принцип демократије, што је било изостављено у самој припреми овог оспораваног Нацрта.

Овим изменама и допунама је извршено подривање права на приватну својину грађана, супротно Уставу Републике Србије и принципу правне сигурности. На тај начин се угрожава Уставом загарантовано право на мирно уживање имовине.

Ове измене и допуне омогућавају Влади дискреционо право да по свом нахођењу и без напред прописаних критеријума и услова, проглашава одређене пројекте за пројекте од јавног интереса, те било чија имовина може постати предмет експропријације.

У предлогу измена закона се по први пут помиње експропријација земљишта по међународном уговору, и то чак и приватног земљишта и приватне имовине у шта спада и приватно пољопривредно земљиште, што значи да било која имовина може постати предмет експропријације.

По члану 1. Измена и допуна, сви поступци по којима се експропријација врши су хитни, што сматрамо да је погрешно и супротно правилима вођења поступка.

У члану 6. Изменама прописано је да земљиште које треба да служи одређеној потреби у вези са изградњом објекта и установљавањем службености, а за коју изградњу односно становање је у складу за овим прописима утврђен јавни интерес (ради смештаја радника, материјала, машина или извођења радова који су у функцији изградње објеката или установљавања службености и слично), може се привремено заузети, а најдуже до три године и да се на захтев корисника експропријације из члана 8. овог Закона, привремено заузимање земљишта може продужити још једном за још три године.

По члану 20. Влада може утврдити јавни интерес за експропријацију ако је експропријација непокретности неопходна за изградњу, реконструкцију или адаптацију објеката у области: образовања, здравства, социјалне заштите, културе, водопривреде, спорта, саобраћајне, енергетске, телекомуникационе и комуналне инфраструктуре, објеката за потребе државних органа и органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, објеката за потребе одбране земље, као и за изградњу станова којима се решавају стамбене потребе социјално угрожених лица, и ради реализације пројеката за изградњу објеката од значаја или посебног значаја за Републику Србију, а који пројекат се реализује на основу закљученог међународног уговора у којем је једна од потписника Република Србија.

То значи да Влада експропријацију може утврдити у корист страног инвеститора и то по хитном поступку што угрожава права домаћих држављана.

У члану 29. Прописано је да поступак по предлогу за експропријацију спроводи служба општинске управе надлежне за имовинско правне послове општине, а да је сопственик непокретности дужан да се изјасни о предлогу за експропријацију у року од пет дана од дана пријема предлога писаним путем или усмено на записник код надлежног органа. Ако у току поступка надлежни орган наиђе на чињеницу за коју сматра да је потребно извести додатне доказе, може заказати усмену расправу у року од три дана од дана пријема предлога за експропријацију. По пријему изјашњења из претходног става, односно по протеку тог рока надлежни орган одмах, а најкасније у року од 15 дана од дана доноси решење о експропријацији непокретности.

Ове измене и допуне у супротности су са Уставним загарантованим правом на неповредивост права својине.

Сходно свему горе наведеном, Покрет Живим за Србију тражи хитно повлачења ових накарадних измена и допуна из скупштинске процедуре.

Адвокат Милина Дорић
Заменик председника Покрета Живим за Србију

Објављено 23.11.2021.