Лични односи деце и родитеља

You are currently viewing Лични односи деце и родитеља

иДете има право да одржава личне односе са родитељем са којим не живи. Дете има право да одржава личне односе и са сродницима и другим лицима са којима га везује посебна блискост, ако ово право није ограничено судском одлуком.

Чланом 9. став 3. Конвенције о правима детета одређено је да ће државе потписнице поштовати право детета које је одвојено од једног или оба родитеља да редовно одржава личне односе и непосредне контакте са оба родитеља, осим ако је то у супротности са његовим најбољим интересом.

Одржавање личних односа детета са родитељем са којим не живи јесте право детета.
Родитељ који не врши родитељско право има право, али и дужност да са дететом одржава личне односе (члан 78.став 3. ПЗ), а родитељ са којим дете живи има обавезу да омогући одржавање личних односа детета и другог родитеља. Родитељ који спречава одржавање личних односа детета и родитеља са којим дете не живи, грубо занемарује дужности из садржине родитељског права, због чега може бити потпуно лишен родитељског права.

Према Повељи о основним правима Европске уније, свако има право на поштовање свог приватног и породичног живота. У овој Повељи посебно су наглашена права детета и заштита деце. Деца треба да имају такву заштиту и негу која је потребна за њихову добробит и да у свим поступцима који се односе на децу превасходно морају бити разматрани најбољи интереси деце. Конвенција о праву детета, у члану 3. предвиђа да најбољи интереси детета треба да буду од првенственог значаја у свим активностима који се тичу деце, без обзира на то које институције или органи предузимају ове активности.

У пракси је све чешћа појава отуђивања детета, када један родитељ опструисањем и онемогућавањем успостављања личних односа детета и другог родитеља грубо занемарује права детета што представља и насиље у породици, које је неопходно адекватно казнити.

Адвокат Милина Дорић
Заменик председника Покрета Живим за Србију

Објављено 29.4.2022.