Уцене вакцинацијом у дому за децу и омладину ометену у развоју у Ветернику

You are currently viewing Уцене вакцинацијом у дому за децу и омладину ометену у развоју у Ветернику

Социјална радница у Дому за децу и омладину у Ветернику не пушта у посету мајку и сестру да виде свог сина и брата – штићеника дома, док се сви родитељи не усагласе око примања вакцине против ковида!

Пошто је ово понашање узело маха, Покрет Живим за Србију – чији је председник ДР Јована Стојковић, ће заједно са својим адвокатом, Милином, изаћи на лице места и доставити опомене пред кривичну пријаву и тужбу како самом центру за социјални рад, тако и социјалној радници.

Покрет Живим за Србију се управо бори за поштовање Уставних права свих људи у овој земљи, а вакцинација, као што видимо, никако није добровољна и ствар избора, јер је вакцинални статус управо статус који центри за социјални рад користе и злоупотребљавају како би ограничили људима и деци њихова основна људска права.

Лажу нас како ће вакцине бити необавезне, јер управо условљавају и уцењују вакцинама.

Људи чувајте своју децу, браћу и сестре, родитеље баке и деке, помозите им да заштите њихова основна људска права.

Сви корисници домова имају права на слободу кретања и на виђање својих рођака као што имају и право да изађу из домова и да се прошетају.

Закон о социјалној заштити у делу начела социјалне заштите прописује следеће:

Начело поштовања интегритета и достојанства корисника – члан 24.

Корисник у складу са законом, има право на социјалну заштиту која се заснива на социјалној правди, одговорности и солидарности, која му се пружа уз поштовање његовог физичког и психичког интегритета, безбедности, као и уз уважавање његових моралних, културних и религијских убеђења, у складу са зајемченим људским правима и слободама.

Начело забране дискриминације – члан 25.

Забрањена је дискриминација корисника социјалне заштите по основу расе, пола, старости, националне припадности, социјалног порекла, сексуалне оријентације, вероисповести, политичког, синдикалног или другог опредељења, имовног стања, културе, језика, инвалидитета, природе социјалне искључености или другог личног својства.

Начело најбољег интереса корисника – члан 26.

Услуге социјалне заштите пружају се у складу са најбољим интересом корисника, уважавајући његов животни циклус пол, етичко и културно порекло, језик, вероисповест, животне навике, развојне потребе и потребе за додатном подршком у свакодневном функционисању.

Начело најмање рестриктивног окружења – члан 27.

Услуге социјалне заштите пружају се првенствено у непосредном и најмање рестриктивном окружењу, при чему се бирају услуге које кориснику омогућавају останак у заједници.

Права корисника: члан 34. – права на информације

Корисник има право да у складу са својим потребама и способностима буде информисан о свим подацима који су значајни за утврђивање њихових социјалних потреба, као и о томе како те потребе могу бити задовољене. Корисник који је навршио 15 година живота има право увида у списе предмета који се односе на његово коришћење услуга и остваривање права из социјалне заштите. Ако корисник није навршио 15 година живота или ако је лишен пословне способности, право увида у списе предмета који се односе на његово коришћење услуга и остваривање права из социјалне заштите има његов законски заступник.

Од свих ових чланова можда је ипак најзначајнији за ову ситуацију, члан 35 истог Закона – право на учешће у доношењу одлука, наиме корисник има право да учествује у процени свог стања и потреба и у одлучивању о томе да ли ће прихватити услугу, као и да благовремено добије сва обавештења која су му за то потребна, укључујући и опис, циљ и корист од предложене услуге као и обавештења о расположивим алтернативним услугама и друга обавештења од значаја за пружање услуге.

Без пристанка корисника односно његовог законског заступника, не сме се пружити било каква услуга, изузев у случајевима утврђеним законом.

Као што знамо вакцине против короне и вакцине против сезонског грипа нису обавезне.

Дете има право да, у складу са узрастом и зрелошћу, учествује и да слободно изрази своје мишљење у свим поступцима  у којима се одлучује о његовима правима.

Корисник има право на слободан избор услуга и пружаоца услуге социјалне заштите, у складу са овим законом.

Сходно члану 32. Закона о социјалној заштити прописује и начело јавности рада, што значи да Министарство надлежно за социјалну заштиту, надлежни органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе на својој интернет адреси, у средствима јавног информисања, као и на друге начине у складу са законом информишу јавност о социјалној заштити и пружају друге информације прописане законом.

Установе социјалне заштите и пружаоци услуга социјалне заштите обезбеђују слободан приступ информацијама о свом раду.

Центар за социјални рад као и радница центра за социјални рад, имаће прилике да се изјашњавају на све околности уцењивања корисника и његових законских заступника поводом вакцинације а сходно Уставу и Закону о социјалној заштити.

Адвокат Милина Дорић
заменик председника Покрета Живим за Србију