ПЕДИЈАТРИЈСКО ФАЛСИФИКОВАЊЕ

You are currently viewing ПЕДИЈАТРИЈСКО ФАЛСИФИКОВАЊЕ

ПОВОДОМ ЗВАНИЧНЕ ИЗЈАВЕ И УПУТСТВА НАДЛЕЖНОГ ЛИЦА У ДОМУ ЗДРАВЉА НОВИ САД ДА ЋЕ ИЗДАВАТИ ПОТВРДЕ ЗА УПИС У ШКОЛЕ И ВРТИЋЕ И НЕВАКЦИНИСАНОЈ ДЕЦИ, АЛИ УЗ НАПОМЕНУ ДА СУ РОДИТЕЉИ ОДБИЛИ ВАКЦИНАЦИЈУ, И ДА ЋЕ ТЕ РОДИТЕЉЕ ПРИЈАВИТИ ИНСПЕКЦИЈИ треба истаћи следеће:

Уколико родитељ тражи да се вакцина ОДЛОЖИ до добијања свих информација о вакцини, а педијатар напише у потврди за упис у вртић или школу да је родитељ ОДБИО вакцинацију, педијатар на тај начин чини кривично дело ФАЛСИФИКОВАЊА СЛУЖБЕНЕ ИСПРАВЕ из члана 357 Кривичног законика Републике Србије.

Члан 357.
Службено лице које у службену исправу, књигу или спис унесе неистине податке или не унесе важан податак или својим потписом, односно службеним печатом овери службену исправу, књигу или спис са неистинитом садржином или који својим потписом, односно службеним печатом омогући прављење службене исправе, књиге или списа са неистинитом садржином, казниће се затвором од три месеца до пет година.

Казном из става 1. овог члана казниће се и службено лице које неистиниту службену исправу, књигу или спис употреби у служби као да су истинити или које службену исправу, књигу или спис уништи, прикрије, у већој мери оштети или на други начин учини неупотребљивом.

Одговорно лице у предузећу, установи или другођ субјекту које то учини дело из става 1. И 2. овог члана казниће се казном пропусаном за то дело.

Дело је извршеном неком од алтернативно прописаних радњи, дакле уношење неистинитог садржаја.

Објекат радње јесте службена исправа, књига или спис. То може бити дозвола, пропусница, легитимација, потврда… Службени списи су различити документи који настају вршењем одређене службе или у вези са њом. Под списом се најчешће подразумева скуп разних докумената који представљају једну целину, један предмет. Службени спис може бити и покединачни документ. Иначе, службени списи могу садржати и документа која не саставља службено лице рецимо разни поднесци које подносе странке у одређеним поступцима.

Као извршилац кривичног дела јавља се службено лице које је иначе овашћено да изда, односно да овери службену исправу, односно да унесе одређене податке у службену исправу, књигу или спис. Извршилац може бити и одговорно лице у предузећу, установи или другом субјекту.

Педијатар односно лекар јесте службено лице и о томе сам причала у неком од својих обраћања уживо, када сам спомињала одлуку Врховног касациомог суда да је став Суда да лекари имају статус службеног лица.

Ово кривично дело може бити извршено само са умишљајем, дакле педијатар зна и светан је да уноси нетачан податак у потврду и исту потписује и печатира.

Како се то доказује?
Једноставно, пре одласка код педијатра имате већ доказ да сте педијатру предали ЗАХТЕВ ЗА ОДЛАГАЊЕ ВАКЦИНАЦИЈЕ И ЗАХТЕВ ЗА ДОБИЈАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА И ОСТАЛЕ ЗАХТЕВЕ (захтев за утврђивање контраиндикација, захтев за издавање потвде, захтев да се подаци вашег детета не прослеђују другима) такође, и усмено тражите одлагање, изричито нагласите да не одбијате вакцинацију. Такође као и у сваком поступку, доказ може бити и сведочење лица које је било са родитељем у амбуланти када је родитељ тражио одлагање вакцинације, то је углавном она ситуација када код педијатра са мајком иде и отац односно када са оцем иде мајка. То може бити и бака, рецимо када родитељ води дете код педијатра а са њима иде и бака.

Свако ко има непосредно сазнање о томе да вакцинација није одбијена већ одложена може да буде сведок на ту околност.

Ово кривично дело се гони по службеној дужности, што значи да се за ово кривично дело подноси кривична пријава надлежном тужиоцу.

Адвокат Милина Дорић