Ковид пропуснице уколико се уведу биле би супротне члану 17. Закона о забрани дискриминације

You are currently viewing Ковид пропуснице уколико се уведу биле би  супротне члану 17. Закона о забрани дискриминације

Члан 17. Закона о забрани дискриминације прописује да дискриминација у пружању јавних услуга постоји ако правно или физичко лице, у оквиру своје делатности, односно занимања, на основу личног својства лица или групе лица, одбије пружање услуге, за пружање услуге тражи испуњење услова који се не траже од других лица или групе лица, односно ако у пружању услуга неоправдано омогући првенство другом лицу или групи лица.
Свако има право на једнак приступ објектима у јавној употреби ( објекти у којима се налазе седишта органа јавне власти, објекти у области образовања, здравства, социјалне заштите, културе, спорта, туризма, објекти који се користе за заштиту животне средине, за заштиту од елементарних непогода и сл.) као и јавним површинама ( паркови, тргови, улице, пешачке прелазе и друге јавне саобраћајнице) у складу са законом.

Извршилац дискриминације може бити свако правно лице али и физичко лице које пружа услуге неодређеном броју корисника.

Радње извршења су везане за пружање услуга у оквиру делатности, односно занимања, правног или физичког лица којим се:
1) одбија пружање услуге;
2) тражи испуњење услова који се не траже од других лица ради пружања услуге;
3) неоправдано омогућава првенствено другом лицу или групи лица у пружању услуга

Да би се избегла дискриминација у вези са приступом објектима у јавној употреби, Закон о забрани дискриминације гарантује сваком лицу право на једнак приступ објектима у јавној употреби и јавним површинама.

Ковид пропуснице, које планирају да уведу, биле би против овог Закона али и против Устава и међународних аката.

Сертификат би се давао вакцинисанима, а јасно је да и вакцинисани могу бити преносиоци, а све и да вакцина заиста 100% штити од било чега, то не може бити услов основ и разлог да се неком омогући или не омогући неко право које му по Закону и Уставу припада.

Адвокат Милина Дорић
заменик председника Покрета Живим за Србију